Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Hoài Nhơn tổ chức tập huấn các giải pháp CNTT.

Vào ngày 10/9/2019 Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Hoài Nhơn tổ chức tập huấn các giải pháp CNTT:

Ảnh buổi tập huấn
Nhãn